Srednji II

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razume stručne diskusije u svojoj oblasti.

Može spontano i tečno da se sporazumeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obe strane.

Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.