GMAT

GMAT je neophodno položiti kako biste se upisali na mnoge od postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta u inostranstvu.

Test meri osnovne verbalne, matematičke i veštine analitičkog pisanja, koje je osoba razvila tokom dugog perioda obrazovanja i rada.

Ovim testom se ne meri poslovno znanje i iskustvo, radne veštine, specifični sadržaji sa dodiplomskih studija niti subjektivni kvaliteti kao što su motivacija, kreativnost i interpersonalne veštine.

Test se sastoji iz tri dela:

  • Analytical Writing Assessment Section (Analysis of an Issue, Analysis of an Argument)
  • Verbal Section (Reading Comprehension Questions, Critical-Reasoning Questions, Sentence Correction Questions)
  • Quantitative Section (Problem Solving Questions, Data Sufficiency Questions).

Centri za polaganje ovih testova postoje širom sveta, pri čemu su neki mobilni i neki pružaju mogućnost polaganja testa preko kompjutera a neki pisanu verziju testa.

SPREMITE se za GMAT sa nama u ANGLOLAND skoli . Upiti i prijave na office@angloland.rs ili angloland@sbb.rs