CEFR Common European Framework of Reference

CEFR – Jezički pasoš

CEFR (Common European Framework of Reference), Zajednički evropski okvir preporuke, predstavlja zajedničku osnovu za razvijanje programa učenja jezika, ispita i udžbenika širom Evrope.

On na jednostavan način opisuje šta oni koji uče jezik moraju da nauče da urade da bi jezik koristili u komunikaciji i koja znanja i veštine moraju da poseduju da bi bili u stanju da se njime efikasno služe. Okvir definiše i nivoe znanja koji učenicima omogućavaju da izmere svoj napredak, kako pri svakom koraku učenja, tako i tokom celog života.

Napredak učenika se meri i beleži u Evropskom jezičkom portfoliu. Jezički portfolio je uveden da bi se stimulisalo i podržavalo učenje stranih jezika. Smišljen je tako da vam omogući da razmislite o učenju jezika kao i da napredujete u njemu, bez obzira na to da li pohađate kurs ili učite jezike samostalno. Isto tako može poslužiti i kao mapa da drugima pokažete vaše poznavanje stranih jezika i kultura. Zasnovan je na nivoima opisanim u Zajedničkom evropskom okviru preporuka koji je razvio Savet Evrope.

Ovaj portfolio je vaše vlasništvo. To je pomoćno sredstvo koje će pratiti vaše učenje stranih jezika u odraslom dobu i pogodan je za dokumentovanje vašeg učenja bilo u okviru kurseva ili samostalno. Sastoji se od tri dela: Jezičkog pasoša, Jezičke biografije i Dosijea.

1. Jezički pasoš pruža opšti pregled vašeg iskustva i sposobnosti u različitim stranim jezicima koji se ažurira po potrebi. Ovde se beleže zvanične diplome i samoprocena.

2. Jezička biografija je pregled vašeg ličnog jezičkog istorijata koji vam pomaže da procenite svoje ciljeve učenja jezika i razmislite o svom učenju jezika kao i svojim iskustvima.

3. Dosije je skup radova i diploma koje sami odaberete radi dokumentovanja i prikazivanja svojih jezičkih sposobnosti, iskustava i dostignuća.

CEFR vam omogućava da i sami procenite svoje znanje. Ocene procene kreću se od A1 do C2 (s tim da je A najniža ocena) i one opisuju vaše poznavanje jezika u pet kategorija – slušanje, čitanje, usmeno sporazumevanje, usmeno izražavanje i pisanje. Osim samoprocene, nudi vam se mogućnost i da sami sebi postavite nove ciljeve, što će vas dodatno motivisati za daljnje učenje.

Jezički pasoš

Jezički pasoš pruža opšti pregled stečenog iskustva i sposobnost upotrebe jezičkih veština koje polaznik kursa određenog stranog jezika prikazuje tokom svog učenja istog. Tekstove tj. pisane sadržaje polaznika kurseva različitih stranih jezika sam polaznik može samostalno da ažurira po potrebi tako što će da unese svoje pisane sastave koje je samostalno ispisao tokom školske godine. Ovde se takođe unose i stečene diplome tokom učenja određenog stranog jezika kao i samoprocena polaznika tokom savladavanja programa učenja jezika tokom školske godine. Moguće je pratiti rast i razvoj rečnika pojedinca kao i njegov/njen napredak u veštini pisanja koja se uočava tokom usavršavanja iste.

Nakon ovakvog pristupa učenju stranog jezika pojedinac može da izmeri svoj napredak u savladavanju jezičkih veština i više nema potrebe da govori kako je njegovo znanje na ,,srednjem nivou“. ,,Srednji nivo“ se može uporediti sa visinom nekog čoveka za koga možemo reći da znamo koliko je visok: između metar i 60 cm i 2m. Tada se ne može reći da znamo precizno koliko je taj čovek zaista visok.

Jezički pasoš nam omogućava da svaku od narednih veština (govor, čitanje, pisanje i slušanje) prilično precizno izmerimo ali i da pratimo rast i razvoj svake pojedinačne veštine tokom kursa stranog jezika koji određeni polaznik pohađa.

http://www.cambridgeenglish.org/rs/images/126130-cefr-diagram.pdf